Sistemes de gestió i certificats

Política de gestión integrada

Treballant per un desenvolupament sostenible
 

A Aigües de l'Horta som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Exce-lència
 • Innovació
 • Diàlog
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci i sostenible

 

 

 

Per aconseguir este objectiu tenim una Política de Gestió IntegradaAl costat d'aquesta es desenvolupen de manera complementària Política de Seguretat i Salut Laboral i la Política de Desenvolupament Sostenible.


Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servici de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.

 • Certificats de qualitat i gestió ambiental        

  Aigües de l’Horta disposa d’un sistema de gestió de la qualitat i gestió ambiental que aporta valor a l’organització i proporciona un marc de referència per a establir objectius en els àmbits següents del seu abast:

  El proveïment d’aigua potable i els servicis de gestió associats (compra, captació, emmagatzematge, desinfecció, distribució, manteniment d’instal·lacions i xarxa i control de qualitat de l’aigua).

  La gestió de la xarxa de sanejament, depuració i control d’abocaments de les aigües residuals.

  La gestió comercial associada al cicle integral de l’aigua: contractació, instal·lació, lectura i manteniment de comptadors, facturació, cobrament, gestió d’impagats i atenció al client.

  El sistema de gestió de la qualitat i el sistema de gestió mediambiental d’Aigües de l’Horta estan certificats d’acord amb les normes ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 .

  La petjada de carboni en Aigües de l’Horta disposa de declaració de la verificació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle segons la norma ISO 14064-1:2019 i certificat d’inscripció en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de petjada de carboni del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

 • Certificat de prevenció de riscos laborals     

  Aigües de l’Horta disposa d’un sistema de gestió de seguretat i salut laboral certificat des del 2007, mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment de la reglamentació vigent.

  Això contribuïx a crear un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, en què els treballadors poden desenvolupar la seua activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.

  El sistema de gestió de seguretat i salut laboral a Aigües de l’Horta està certificat segons la norma ISO 45001 i la Certificació de la Prevenció Reglamentària.

 • Certificat efr d'Empreses Familiarment Responsable (efr) 

  Al desembre de 2019 Aigües de l'Horta, prèvia realització d'auditoria per part de AENOR, va obtindre la certificació efr. El segell l'atorga la fundació Másfamilia i acredita a l'Empresa com a entitat compromesa amb la millora contínua en el disseny i implantació de mesures de conciliació.