Tarifes

Asset Publisher

Comprendre les tarifes


Les tarifes per a la gestió d’aigua i el clavegueram s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi i la legislació vigent actual.

L’estructura tarifària té dues parts diferenciades:

  • La part variable, en el caso de la tarifa d'aigua i s’aplica igualment en les tarifes d’aigua i de clavegueram. En el cas de la tarifa d' aigua, es factura, a més, per trams  tenint en compte els m3 consumit.
  • La part fixa, denominada “quota de servei”, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei. S’aplica tant en l’aigua com en el clavegueram.
Per  consultar les tarifes que són d'aplicació, selecciona el teu municipi.